Text me

e-mail - hello@sotnikov.io

Telegram - https://t.me/veesot

About me

MoiKrug - https://moikrug.ru/vee-sot

linkedIn - https://linkedin.com/in/veesot